פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support Commercial

Tout ce qui concerne le suivi de vos factures et paiements ainsi que vos questions commerciales.

 Support Technique

Tout ce qui concerne vos questions techniques par rapport à votre hébergement (Mutualisés, Serveurs Virtuels et Serveurs Dédiés).

 Service Renouvellement

Support commercial pour vos questions par rapport au renouvellement d'un nom de domaine ou d'un service d'hébergement.

 English Desk

For all your support requests in English (both Commercial and Technical)